Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez firmę Eve Keratin Ewelina Żychowicz z siedzibą w Sosnowcu za pośrednictwem sklepu internetowego evekeratin.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 • 1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca – oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
  11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  12. Sprzedawca – oznacza firmę Eve Keratin Ewelina Zychowicz z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Ostrogórska 35/488, NIP: 6443325247, REGON: 383378339, e-mail: kontakt@evekeratin.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie evekeratin.pl
  14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów dokonywanej przez Eve Keratin Ewelina Żychowicz w Sosnowcu (dalej: „Sprzedawca”) na rzecz konsumentów (dalej: „Konsument” lub  „Kupujący”) i stanowią integralną część zawieranych umów. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy stronami wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny, Kupujący może  zapoznać się z OWS na stronie internetowej Sprzedawcy. 

Dane identyfikujące Sprzedawcę

Sprzedaż prowadzona jest przez Eve Keratin Ewelina Żychowicz, adres siedziby  i adres do doręczeń: ul. Wspólna 13, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443325247, REGON: 383378339: adres poczty elektronicznej: kontakt@evekeratin.pl , telefon do kontaktu: 512732797

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego:
  • najnowsze przeglądarki internetowe typu Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  • Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sprzedawcy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 • 3 Zamówienie
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia wybiera na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, następnie potwierdza adres dostawy, zapoznaje się z Regulaminem oraz sposobem dostawy. Wybiera formę płatności, poprzez kliknięcie „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. ) Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 • 4 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A.
  c) przelew poprzez BLIK
 2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 5 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
  3. Ceny i terminy doręczeń na terenie Polski

KURIER
czas dostawy: 3-4 dni robocze*,
koszt dostawy: 15,00 zł
* w okresie przedświątecznym i świątecznym termin dostarczenia przesyłki może ulec wydłużeniu.
Zamówienie zostaje wysłane w przeciągu 2-4 dni roboczych liczonych od momentu wpłynięcia opłaty na konto w przypadku wyboru płatności przelewu bankowego lub od momentu zaakceptowania transakcji przez PayU.

PACZKOMAT 11zł

Odbiór osobisty towarów przez Kupującego w siedzibie ul Wspólna 13 jest bezpłatny.

Do dostarczanych/odbieranych towarów zostanie dołączony dokument potwierdzający dokonanie zakupu (rachunek, faktura albo paragon).

Sprzedawca będzie niezwłocznego informował Kupującego o przyczynach opóźnienia w dostawie towarów lub niemożliwości wysyłki towaru. W razie opóźnienia Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym terminie odstąpić od umowy.

 

 1. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
  5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 • 6 Rękojmia. Procedura reklamacyjna

1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez art. 556 i n.  Kodeksu Cywilnego.

 1. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu towaru od Sprzedawcy, przedstawionego przez Kupującego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w jednej z następujących form:
 3. a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Wspólna 13, 41-200 Sosnowiec
 4. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@evekeratin.pl
 5. c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ul. Wspólna 13, 41-200 Sosnowiec
 6. Aby usprawnić rozpatrzenie reklamacji zaleca się, żeby Kupujący  w opisie reklamacji wskazał:
 7. a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,
 8. b) żądanie wybranego przez Kupującego sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 9. c) dane kontaktowe składającego reklamację: adres e-mail, adres do doręczeń,

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Kupującego celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Kupującego informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towarów do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towarów na koszt Sprzedawcy, na wskazany w niniejszych OWS adres siedziby.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną  poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego podany w reklamacji, a w przypadku jego braku pocztą na adres do doręczeń.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady towarów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towarów Kupującemu. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego
 • 7 Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na warunkach i w zakresie określonym w tej gwarancji. Sprzedawca do wydawanych Kupującemu towarów załącza przekazane mu przez Producenta dokumenty dotyczące udzielonej gwarancji. Wszelkie roszczenia dotyczące gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta towarów.
 2. Sprzedawca nie udziela osobnej gwarancji na towary jako sprzedawca towarów.
 • 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. W przypadku umów zawartych na odległość Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towarów.
 2. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ww. termin 14 dni jest liczony od objęcia w posiadanie ostatniego z towarów, partii lub części.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (wzór formularza odstąpienia Sprzedawca załącza również do OWS, załącznik nr 1). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie może być wysłane na wskazany w niniejszych OWS adres siedziby Sprzedawcy albo na adres e-mail: kontakt@evekeratin.pl
 4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem pkt. 10.6. poniżej). Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił zwrócić towary Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Towary należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Wspólna 13, 41-200 Sosnowiec.
 6. Zwrot płatności w związku z umową, z wyłączeniem kosztów dostawy, od której Kupujący odstąpił, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego  o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 8. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 12. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 15. h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 16. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 18. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 19. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 20. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywani reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Kupujący po zakończeniu postępowania reklamacyjnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, do którego zadań należy udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem można skontaktować się telefonicznie pod jednym z numerów: 22 55 60 332,  22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej: kontakt.adr@uokik.gov.pllub też pisemnie pod adresem: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

4.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) skierowanie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki),
 2. b) skierowanie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę
 3. c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (m. in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org/, Federacja Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
 4. Pozasądowemu rozwiązaniu sporu może również służyć platforma internetowa ODR dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr(więcej informacji na temat platformy można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php#faq2977
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 • 10 Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca (Eve Keratin Ewelina Żychowicz, ul. Wspólna 13, 41-200 Sosnowiec jest administratorem danych osobowych Kupujących pozyskanych w związku z realizacją umów sprzedaży.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem telefonicznie (nr tel. 512732797 ), za pośrednictwem wiadomości e-mail  (adres e-mail: kontakt@evekeratin.pl lub pod adresem siedziby w Sosnowcu ul. Wspólna 13.
 3. Dane osobowe podane przez Kupującego będą przetwarzane przez administratora w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przygotowanie oferty, zawarcie  wykonanie umów sprzedaży) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (rozpatrywanie reklamacji, wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dane będą również przetwarzane przez administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy  oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania  (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 7. Administrator dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzystywane przez administratora środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator może przekazać dane osobowe Kupujących do następujących podmiotów zewnętrznych:
 9. a) podmiotów, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 10. b) podmiotów przetwarzających, które wykonują określone usługi w imieniu administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Kupującym umowy).
 • 11 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • 12 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 13 Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 • 14 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 • 15 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 • 16 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
  4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495
 • 17 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.
 • 18 Inne postanowienia
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2021

2.Regulamin  może podlegać zmianom.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS do zawartych umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Każde odstępstwo od postanowień niniejszych OWS wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
 4. Postanowienia niniejszych OWS nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.  W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszych OWS z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów podlegających niniejszym OWS rozpatrywane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1

do Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) Dla Konsumentów

Eve Keratin Ewelina Żychowicz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

                                                                                                              Adresat:

                                                                                                              Eve Keratin Ewelina Żychowicz, ul. Wspólna 13

                                                                                                              41-200  Sosnowiec

                                                                                                              Tel. 512732797

                                                                                                              E-mail kontakt@evekeratin.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy sprzedaży(*)/odbioru(*)                 ………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:                                               ………………………………………

Adres konsumenta:                                                              ………………………………………

 

 

 

 

Data: …………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

                                                                                                              …………………………………………………………

                                                                                                              Czytelny podpis jeżeli formularz jest przesyłany